Alapszabály

TIPO Tájfutó és Környezetvédő Egyesület Alapszabálya

A TIPO Tájfutó és Környezetvédő Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) alapítói a Tipográfia T. E. Tájfutó Szakosztálya korábbi tagjai. Az Egyesület a Szakosztály sporttevékenységének egyedüli folytatója.

I. Az Egyesület adatai

1. Az Egyesület teljes neve: TIPO Tájfutó és Környezetvédő Egyesület, rövidített neve: TIPO TKE.

2. Az Egyesület székhelye: 1133 Budapest, XIII., Pozsonyi út 52.

3. Az Egyesület alapítási éve: 1994.

II. Az Egyesület célja

1. Magasszintű versenyzési lehetőségek biztosítása a hazai és nemzetközi mezőnyben eredményes sportolóknak.

2. A sportolás iránti igény felkeltése a fiatal korosztály, a tanulóifjúság körében. Diáksport események szervezése, családi sportolási lehetőségek biztosítása.

3. A sportolás fontosságának tudatosítása az idősebb korosztály számára. A civilizáció ártalmaitól leginkább veszélyeztetett korosztály számára be kívánjuk mutatni a sport adta prevenciós és rekreációs lehetőségeket, ezáltal felkeltve vagy felelevenítve a sportolás iránti igényt.

4. Az egészséges életmódhoz szükséges életforma népszerűsítése, ezen életforma kialakításához segítség nyújtása, rendszeres sportolási lehetőség biztosítása minden korosztálynak.

5. Sportrendezvények, ezen belül különösen szabadidősport (erdők-hegyek sportja) rendezvények szervezése és lebonyolítása.

6. A környezet, kiemelten a természet védelme, ezen tevékenység összekapcsolása az egészséges életmóddal és a sporttevékenységgel.

7. Az Egyesület az 1.-6. pontokban felsorolt szolgáltatásokat korlátozás nélküli személyi körben biztosítja.

8. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

III. Az Egyesület tagsága, jogok és kötelességek

1. Az Egyesület tagsága egyéni tagokból (természetes személyek) és jogi tagokból (jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek) áll. Politikai párt vagy politikai szervezet az Egyesület tagja nem lehet.

2. Az egyéni tagok lehetnek: rendes, ifjúsági és pártoló tagok.

3. Az Egyesület egyéni tagja lehet, aki az Egyesület céljaival egyetért és az alapszabályt elfogadja. A tagfelvételi kérelmet az Elnökség tudomásul veszi vagy 15 napon belül elutasítja. A tagfelvétel elutasítása esetén a Közgyűléshez lehet fellebbezni.

4. Az egyéni (rendes, ifjúsági és pártoló) tag joga:

– részt vehet az Egyesület közgyűlésén, egyéb rendezvényein

– javaslatokat és indítványokat tehet, továbbá panasszal, felszólalással és fellebbezéssel fordulhat az Elnökséghez, másodfokon a Közgyűléshez

– igénybe veheti a sportolási és egyéb lehetőségeket.

5. A rendes tag joga továbbá:

– szavazati joga van a Közgyűlésen

– az Egyesület bármely tisztségére megválasztható.

6. A 16 éven aluli egyéni tagok: ifjúsági tagok. Az ifjúsági tag 16 éves korától automatikusan rendes taggá válik. Az életkor jelen alapszabály szempontjából úgy értendő, hogy az adott naptári évben betöltött életkor az egész évre érvényes.

7. Az egyéni tag kötelezettsége, hogy közreműködjék az Egyesület céljai megvalósításában, megtartsa az alapszabály rendelkezéseit és – a pártoló tag kivételével – fizesse a tagdíjat.

8. Egyéni tag a jogait és kötelezettségeit csak személyesen gyakorolhatja. A jogi tag jogait és kötelezettségeit a közte és az Egyesület közötti megállapodás szabályozza.

9. A tagság megszűnik: kilépéssel, kizárással vagy törléssel. A kilépési szándékot az Elnökségnél kell bejelenteni.

10. Kizárást az Egyesület bármely szerve és bármelyik elnökségi tag kezdeményezhet. A kizárásról – az Egyesület céljaival ellentétes tevékenység esetén – a Fegyelmi Bizottság dönt. Fellebbezéssel első fokon az Elnökséghez, másodfokon a Közgyűléshez lehet fordulni.

11. Törlésre kerül sor elhalálozáskor, vagy ha valamely tag legalább hathónapos tagdíjhátralékba kerül, s azt felszólításra sem rendezi. A törlést az Elnökség bármely tagja kezdeményezheti és az Elnökség hagyja jóvá. Fellebbezéssel a Közgyűléshez lehet fordulni.

IV. Az Egyesület szervezete

A. A Közgyűlés

1. Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, mely a tagok összessége. Kizárólagos hatáskörébe tartozik az alapszabály megállapítása és módosítása, más társadalmi szervezettel való egyesülés, valamint az Egyesület feloszlásának kimondása, ez Elnökség és a Felügyelő Bizottság megválasztása, az Elnökség és a Felügyelő bizottság éves beszámolójának elfogadása, ideiglenes bizottságok létrehozása, az éves költségvetés elveinek meghatározása.

2. A Közgyűlés évente egyszer tart rendes ülést. Jelen alapszabály szempontjából a “közgyűlési év” március 15.-től a következő év március 14.-ig tart. Rendkívüli közgyűlést az Egyesület Elnöke, Elnöksége, Felügyelő Bizottsága, továbbá – ok- és/vagy cél megjelöléssel – a rendes tagok egyharmada kezdeményezhet. Bárki kezdeményezte a közgyűlést, azt az Elnökség kötelessége összehívni, a tagokat legalább 15 nappal előtte értesítve a közgyűlés idejéről, helyéről és napirendjéről. A közgyűlési értesítőben megjelölhető a határozatképtelenség esetére előirányzott elhalasztott (megismételt) közgyűlés ideje és helye.

3. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a rendes tagok legalább fele jelen van. Határozatképtelenség miatt elhalasztott taggyűlés a jelenlévők számától függetlenül határozatképes, az eredeti napirendi pontok tekintetében. 4. A Közgyűlésen minden rendes tagnak egy szavazata van. Kétharmados többség szükséges az alapszabály elfogadás és módosítása, más társadalmi szervezettel való egyesülés, valamint az Egyesület feloszlásának kimondása kérdésében. Minden más kérdésben egyszerű szótöbbség dönt. Szavazategyenlőség esetén a javaslat elvetettnek tekintendő. A szavazás nyílt, kivéve, ha a jelenlévő rendes tagok legalább egyharmada titkos szavazást kér.

5. Rendkívüli közgyűlés esetén megengedett az írásos (elektronikus ill. Hagyományos levélben) történő szavazás, amennyiben a kérdés jellege, a döntés „igen-nem“ módja ezt lehetővé teszi, azonban a rendes tagok legalább egyharmada kérésére el kell tekinteni az írásos szavazástól.

6. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni. Írásos szavazás esetén az ezzel kapcsolatos teljes levelezés legalább 3 évig archiválandó.

B. Az Elnökség

1. Két közgyűlés között az Egyesület legfőbb vezető, ügyintéző és képviseleti szerve az Elnökség. Az Elnökség feladata, hogy a közgyűlések közötti időben az Egyesület tevékenységét irányítsa, a törvényes és alapszabály szerinti működést biztosítsa.

2. Az Elnökség hatáskörébe tartozik minden kérdés, kivéve a Közgyűlés, a Fegyelmi, valamint a Felügyelő Bizottság kizárólagos hatáskörébe utaltak. Az Elnökség saját hatáskörét átruházhatja más állandó vagy ideiglenesen létrehozott szervre, bizottságra.

3. Az Elnökség köteles a Közgyűlésnek beszámolni az előző közgyűlés óta végzett munkájáról. Rendkívüli közgyűlésen ez a beszámolási kötelezettség akkor áll fenn, ha a rendes tagok legalább egyharmada azt írásban kérte.

4. Az Elnökség tagjai közül Elnököt, sportszakmai és gazdasági Elnökhelyettest választ. Az Elnököt és az Elnökhelyetteseket szükség estén az Elnökség által felhatalmazott elnökségi tag helyettesíti.

5. Az Elnökség állandó és időszakos bizottságokat, továbbá szakosztályokat hozhat létre. Fegyelmi Bizottságot – ha az nem állandó – kell létrehoznia kizárási indítvány vagy egyéb fegyelmi ügy esetén. A Fegyelmi Bizottság munkájában csak az adott kérdésben érdektelen és elfogulatlan személyek vehetnek részt.

6. Az Egyesület Elnöke:

– önállóan képviseli az Egyesületet külső szervek és a hatóságok előtt

– irányítja az Elnökség munkáját

– dönt és intézkedik az Elnökség által hatáskörébe utalt ügyekben

– aláírási és utalványozási jogkört gyakorol.

7. A Sportszakmai Elnökhelyettes:

– önállóan képviseli az Egyesületet külső szervek és a hatóságok előtt

– irányítja a sportszakosztályok munkáját

– dönt és intézkedik az Elnökség által hatáskörébe utalt ügyekben

– aláírási és utalványozási jogkört gyakorol.

8. A Gazdasági Elnökhelyettes:

– önállóan képviseli az Egyesületet külső szervek és a hatóságok előtt

– irányítja az Egyesület gazdasági munkáját, felel annak törvényszerűségéért

– gondoskodik a pályázatokon való részvételről

– dönt és intézkedik az Elnökség által hatáskörébe utalt ügyekben

– aláírási és utalványozási jogkört gyakorol.

C. Felügyelő Bizottság

1. A Felügyelő Bizottság feladata az Egyesület törvényes és alapszabály szerinti működésének, ezen belül különösen az Egyesület gazdálkodásának ellenőrzése és erről éves beszámoló tartása a Közgyűlés előtt.

2. A Felügyelő Bizottságnak nem lehet tagja, aki tagja az Elnökségnek, az Egyesület alkalmazásában áll, vagy az egyesületnél gazdasági feladatokat lát el.

V. Záró rendelkezések

Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvényben foglaltak az irányadók. A módosított alapszabályt az Egyesület közgyűlése 2007. február 10.-én fogadta el, rendelkezései e naptól lépnek hatályba.